Thi Thiên 144:15

Thi Thiên 144:15 KTHD

Phước cho dân tộc sống như thế! Phước cho dân tộc có Chúa Hằng Hữu làm Đức Chúa Trời mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ