Thi Thiên 144:11

Thi Thiên 144:11 KTHD

Xin cứu con! Xin giải cứu con khỏi tay kẻ thù con. Miệng họ đầy lời dối gian; họ thề nói điều thật, nhưng chỉ toàn lời giả dối.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ