Thi Thiên 144:1

Thi Thiên 144:1 KTHD

Chúc tụng Chúa Hằng Hữu, Vầng Đá của con. Ngài dạy tay con đánh giặc tập ngón tay con quen trận mạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ