Thi Thiên 14:4

Thi Thiên 14:4 KTHD

Người gian ác không bao giờ học hỏi sao? Chúng vồ xé dân Ta như ăn bánh, và chẳng kêu cầu Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ