Thi Thiên 128:2

Thi Thiên 128:2 KTHD

Họ sẽ hưởng kết quả công lao mình. Được hạnh phúc, an lành biết bao!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ