Thi Thiên 120:1

Thi Thiên 120:1 KTHD

Lúc khốn cùng, tôi kêu cầu Chúa Hằng Hữu; tôi kêu khóc, Ngài đáp lời tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ