Thi Thiên 109:20

Thi Thiên 109:20 KTHD

Nguyện quân thù bị Chúa Hằng Hữu báo trả xứng đáng và bọn nói hành tôi bị hình phạt công bằng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ