Thi Thiên 109:1

Thi Thiên 109:1 KTHD

Lạy Đức Chúa Trời, Đấng con ca tụng, xin đừng im tiếng và tránh xa
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ