Châm Ngôn 7:19

Châm Ngôn 7:19 KTHD

vì chồng em vắng nhà. Anh ấy đã lên đường đi xa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ