Châm Ngôn 6:5

Châm Ngôn 6:5 KTHD

Phải lo giải thoát lấy thân, như nai thoát tay thợ săn, như chim thoát bẫy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ