Dân Số Ký 28:19

Dân Số Ký 28:19 KTHD

nhưng sẽ dâng lễ thiêu cho Chúa Hằng Hữu. Sinh tế gồm có: Hai bò đực, một chiên đực và bảy chiên con đực một tuổi, không tì vít.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ