Dân Số Ký 17:10

Dân Số Ký 17:10 KTHD

Nhưng Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se: “Đem gậy của A-rôn đặt lại trước Hòm Giao Ước, dùng nhắc nhở, cảnh cáo dân chúng về vụ nổi loạn này, để họ khỏi chết vì tai vạ và không bao giờ dám phàn nàn Ta nữa.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ