Mi-ca 7:2

Mi-ca 7:2 KTHD

Người đạo đức đã bị quét sạch tất cả; người chính trực cũng chẳng còn trên đất. Mọi người đều rình rập giết người, giăng lưới săn bắt anh em.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ