Mi-ca 7:11

Mi-ca 7:11 KTHD

Sẽ có ngày, Ít-ra-ên, thành của ngươi được xây dựng lại, và biên giới của ngươi được mở rộng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ