Ma-la-chi 4:5

Ma-la-chi 4:5 KTHD

Kìa! Ta sẽ sai Tiên tri Ê-li đến trước ngày lớn và khủng khiếp của Chúa Hằng Hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ