Gióp 42:10

Gióp 42:10 KTHD

Ngay khi Gióp cầu thay cho các bạn hữu, Chúa Hằng Hữu liền phục hồi vận mệnh của Gióp. Chúa Hằng Hữu ban cho ông gấp đôi lúc trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ