Gióp 3:5

Gióp 3:5 KTHD

Nguyện bóng tối và tử vong chuộc ngày ấy lại. Nguyện mây đen phủ lên nó, và bóng tối làm nó kinh hoàng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ