Gióp 19:11

Gióp 19:11 KTHD

Lửa thịnh nộ Chúa bùng cháy; Ngài coi tôi như kẻ nghịch thù.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ