Giăng 2:14

Giăng 2:14 KTHD

Thấy nhiều người bày bán bò, chiên, bồ câu, và đổi bạc ngay trong Đền Thờ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ