Giê-rê-mi 41:6

Giê-rê-mi 41:6 KTHD

Ích-ma-ên thấy họ đi ngang Mích-pa, liền ra nghênh đón, vừa đi vừa khóc. Ích-ma-ên đến cùng họ mà nói rằng: “Ôi, hãy đến và xem chuyện xảy ra cho Ghê-đa-lia!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ