Giê-rê-mi 41:3

Giê-rê-mi 41:3 KTHD

Ích-ma-ên cũng giết mọi người Do Thái ở tại Mích-pa với Ghê-đa-lia, cùng với quân lính Ba-by-lôn đang đóng tại đó.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ