Giê-rê-mi 41:17

Giê-rê-mi 41:17 KTHD

Họ khởi hành, sau đó tạm dừng tại Ghê-rút Kim-ham, gần Bết-lê-hem, trên đường xuống Ai Cập.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ