Giê-rê-mi 41:11

Giê-rê-mi 41:11 KTHD

Giô-ha-nan, con Ca-rê-át, và các thủ lĩnh quân lưu tán nghe chuyện ác mà Ích-ma-ên đã làm
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ