Giê-rê-mi 24:8

Giê-rê-mi 24:8 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán tiếp: “Còn trái vả xấu tượng trưng cho Vua Sê-đê-kia, nước Giu-đa, với các quan chức, tất cả dân còn lại trong Giê-ru-sa-lem, và những người sống trong Ai Cập. Ta sẽ làm chúng như những trái vả hư thối không thể ăn được.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ