Giê-rê-mi 24:6

Giê-rê-mi 24:6 KTHD

Ta sẽ lưu ý và ban phước lành cho họ, và Ta sẽ đem họ trở về quê hương. Ta sẽ gây dựng chứ không hủy phá. Ta sẽ trồng chứ không nhổ lên.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ