Giê-rê-mi 24:5

Giê-rê-mi 24:5 KTHD

“Đây là điều Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của Ít-ra-ên, phán: ‘Trái vả tốt tượng trưng cho những người từ Giu-đa bị lưu đày qua Ba-by-lôn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ