Giê-rê-mi 24:3

Giê-rê-mi 24:3 KTHD

Chúa Hằng Hữu phán hỏi tôi: “Giê-rê-mi, con thấy gì?” Tôi thưa: “Con thấy hai loại trái vả, trái tốt và trái xấu, hư thối không thể ăn được.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ