Giê-rê-mi 17:8

Giê-rê-mi 17:8 KTHD

Người ấy giống như cây trồng gần dòng sông, đâm rễ sâu trong dòng nước. Gặp mùa nóng không lo sợ hay lo lắng vì những tháng dài hạn hán. Lá vẫn cứ xanh tươi, và không ngừng ra trái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ