Giê-rê-mi 17:24

Giê-rê-mi 17:24 KTHD

Nhưng nếu các ngươi vâng lời Ta, Chúa Hằng Hữu phán, không khiêng gánh ra vào các cổng thành, cũng không làm việc trong ngày Sa-bát, và nếu các ngươi giữ ngày thánh
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ