Giê-rê-mi 17:2

Giê-rê-mi 17:2 KTHD

Kể cả con cái chúng cũng đi phục vụ tại các bàn thờ tà thần và trụ thờ A-sê-ra, dưới mỗi gốc cây xanh và trên mỗi đồi cao.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ