Giê-rê-mi 17:16

Giê-rê-mi 17:16 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, con không bỏ chức vụ mình là chức vụ chăn dắt dân của Chúa. Con không nài nỉ Chúa giáng cơn hình phạt. Chúa đã biết rõ mọi lời con đã nói.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ