Giê-rê-mi 17:12

Giê-rê-mi 17:12 KTHD

Còn chúng con thờ phượng nơi ngai Ngài— ngai vĩnh cửu, chí cao, và vinh quang!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ