Thẩm Phán 12:5

Thẩm Phán 12:5 KTHD

Giép-thê trấn đóng dọc Sông Giô-đan ở những khúc cạn, khi có người Ép-ra-im đào tẩu, muốn thoát qua sông, người Ga-la-át phải thử người ấy. Họ sẽ hỏi: “Anh có phải là người thuộc đại tộc Ép-ra-im không?” Nếu người ấy nói “Không,”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ