Gia-cơ 3:1

Gia-cơ 3:1 KTHD

Thưa anh chị em thân yêu, không có nhiều người trong anh chị em tự tôn mình làm thầy trong Hội Thánh, vì chúng ta biết hễ làm thầy thì phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ