Y-sai 52:10

Y-sai 52:10 KTHD

Chúa Hằng Hữu đã ra tay thánh quyền năng của Ngài trước mắt các dân tộc. Tận cùng trái đất sẽ thấy chiến thắng khải hoàn của Đức Chúa Trời chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ