Y-sai 50:10

Y-sai 50:10 KTHD

Ai trong các ngươi kính sợ Chúa Hằng Hữu và vâng lời đầy tớ Ngài? Nếu ngươi đi trong bóng tối và không có ánh sáng, hãy tin cậy Chúa Hằng Hữu và nương tựa nơi Đức Chúa Trời ngươi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ