Y-sai 48:8

Y-sai 48:8 KTHD

Phải, Ta sẽ cho các con biết những việc mới hoàn toàn, những điều các con chưa từng nghe. Vì Ta biết rõ các con phản nghịch thế nào. Các con đã được gọi như vậy từ khi sinh ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ