Y-sai 26:2

Y-sai 26:2 KTHD

Hãy mở các cổng thành cho những ai công chính và những người giữ vững đức tin vào thành.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ