Y-sai 26:15

Y-sai 26:15 KTHD

Lạy Chúa Hằng Hữu, Ngài đã khiến vương quốc chúng con vĩ đại; phải, Ngài đã cho chúng con gia tăng dân số. Ngài mở rộng bờ cõi chúng con, và chúng con xin dâng vinh quang lên Chúa!
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ