Y-sai 26:1

Y-sai 26:1 KTHD

Trong ngày ấy, mọi người trong đất Giu-đa sẽ hát bài ca này: Chúng ta có một thành mạnh mẽ! Sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời là tường lũy của chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ