Y-sai 1:29

Y-sai 1:29 KTHD

Các ngươi sẽ bị xấu hổ vì những cây sồi linh thiêng mà các ngươi đã ưa thích. Các ngươi sẽ bị thẹn thuồng vì các khu vườn mình đã chọn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ