Y-sai 1:20

Y-sai 1:20 KTHD

Nhưng nếu các ngươi ngoan cố và chống nghịch, các ngươi sẽ bị gươm của quân thù tàn sát. Ta, Chúa Hằng Hữu, đã phán vậy!”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ