Hê-bơ-rơ 6:2

Hê-bơ-rơ 6:2 KTHD

Cũng không cần bài học về lễ báp-tem, việc đặt tay cầu nguyện, sự sống lại của người chết, hay sự phán xét sau cùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ