Hê-bơ-rơ 6:12

Hê-bơ-rơ 6:12 KTHD

Chúng tôi không muốn anh chị em chán nản, bỏ cuộc, nhưng cứ noi gương những người đã hưởng được điều Chúa hứa, nhờ đức tin và nhẫn nại.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ