Hê-bơ-rơ 6:10

Hê-bơ-rơ 6:10 KTHD

Đức Chúa Trời chẳng bao giờ bất công; Ngài không quên công việc của anh chị em và tình yêu thương anh chị em thể hiện vì Danh Ngài: Anh chị em đã liên tục giúp đỡ các tín hữu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Hê-bơ-rơ 6:10

Chia sẻ