Hê-bơ-rơ 3:17

Hê-bơ-rơ 3:17 KTHD

Ai đã chọc giận Đức Chúa Trời suốt bốn mươi năm? Những người phạm tội nên phải phơi thây trong hoang mạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ