Hê-bơ-rơ 3:16

Hê-bơ-rơ 3:16 KTHD

Ai đã nghe tiếng Chúa rồi nổi loạn? Những người đã được Môi-se hướng dẫn thoát ly khỏi ngục tù Ai Cập.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ