Hê-bơ-rơ 3:12

Hê-bơ-rơ 3:12 KTHD

Thưa anh chị em, hãy thận trọng để khỏi có ai sinh lòng gian ác, hoài nghi mà xoay lưng khước từ Đức Chúa Trời Hằng Sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ