Hê-bơ-rơ 3:1

Hê-bơ-rơ 3:1 KTHD

Thưa anh chị em, là những người dự phần ơn cứu rỗi, hãy tập trung tư tưởng vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Sứ Giả của Đức Chúa Trời và Thầy Thượng Tế mà chúng ta tin cậy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ