Sáng Thế Ký 43:15

Sáng Thế Ký 43:15 KTHD

Các anh em đem lễ vật, hai phần bạc, và dẫn Bên-gia-min xuống Ai Cập; họ ra mắt Giô-sép.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ